15-07-2020

Joods Maatschappelijk Werk, Pelita en de Basis, drie organisaties die samen een grote hoeveelheid kennis bezitten over context-gebonden zorg en welzijn, hebben een nieuw onderzoek geïnitieerd dat de wensen en behoeften van de naoorlogse generatie in kaart brengt.

Aanleiding voor dit onderzoek is de vraag naar dienstverlening onder deze groep in het aanbod van gespecialiseerd maatschappelijk werk en welzijnsactiviteiten. Uit de ervaringen van de organisaties blijkt dat de cultuursensitieve benadering en context-specifieke aansluiting die door de drie organisaties wordt geboden van belang is om voor deze naoorlogse generatie van betekenis te zijn. Tegelijkertijd is er nog weinig bewijs hiervoor in wetenschappelijke studies omdat er, zeker in Nederland, nog weinig met een bredere blik naar de naoorlogse generatie is gekeken. Deze discrepantie tussen de stand van zaken in de huidige literatuur en de beleving en de signalen van de organisaties vraagt om nader onderzoek.

Samen met Leyden Academy on Vitality and Ageing wordt er in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport daarom de komende negen maanden een verkennend kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de hulpvragen en behoeften van de naoorlogse generatie. Waar bestaan de hulpvragen uit? Wat maakt deze hulpvragen specifiek? En wat maakt een passend aanbod? Vragen waarop de komende tijd antwoorden voor worden gezocht door: (1) een literatuurstudie; (2) het onderzoeken van dossiers van cliënten; (3) discussiegroepen met experts, medewerkers en vertegenwoordigers van de naoorlogse generatie en (4) interviews met cliënten van de organisaties. Voor de laatste drie onderdelen zullen we wellicht uw expertise, hulp en ondersteuning inroepen. Dit kan bijvoorbeeld voor het adviseren bij het selecteren van dossiers zijn, of voor het deelnemen aan een discussiegroep of het werven van cliënten voor de interviews.

Vragen over het onderzoek? Neem dan contact op met Anniek Vocke. Zij is te bereiken per e-mail a.vocke@de-basis.nl