De cliëntenadviesraad (CAR) van de Basis biedt een kwaliteitsbijdrage aan het functioneren van de Basis. Er is nog plaats voor leden vanuit de doelgroepen brandweer, ambulance, partner (van elk van de geuniformeerde beroepen), en jonge veteranen.

Wij zijn opzoek naar enthousiaste mensen die aan onderstaand profiel voldoen:
• een natuurlijk persoon aan wie door de Basis (in de toekomst) zorg- en dienstverlening wordt geboden;
• niet zijnde werknemers bij de Basis;
• direct ervaring en/of betrokkenheid hebben met de zorg- en dienstverlening;
• cliëntenbelang voorop stellen;
• onderscheid kunnen maken tussen eigen belang en cliëntenbelang;
• gemotiveerd zijn;
• kunnen samenwerken;
• voldoende tijd en inzet hebben;
• kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie.

Werkzaamheden CAR
Het belangrijkste doel van de CAR is het opkomen voor de belangen van de cliënten van de Basis. In dit kader geeft de CAR gevraagd en ongevraagd advies over allerlei onderwerpen die voor alle cliënten van belang zijn zoals de kwaliteit van de geleverde producten en de daarbij behorende processen.
Cliënten van de Basis zijn (ex) geüniformeerde beroepsbeoefenaren met een publieke taak die bij de uitoefening van hun beroep in aanraking (kunnen) komen met dreiging en geweld, met ongevallen en rampen. Het thuisfront van al deze cliënten wordt inbegrepen bij de doelgroepen.
Leden van de CAR worden benoemd voor periode van twee jaar en zijn daarna eventueel herkiesbaar.
De CAR vergadert op dit moment zesmaal per jaar op de eerste dinsdagochtend van de maand. Leden van de CAR nemen deel aan projectgroepen zoals de aanmeldprocedure van nazorg programma's en/of voor de klachtenprocedure hiervan.
De CAR heeft een eigen budget voor de onkosten, abonnementen en deskundigheidsbevordering. De CAR wordt ondersteund in haar werkzaamheden door een ambtelijk ondersteuner vanuit de Basis.

Informatie en sollicitatie
Voor informatie kunt u contact op nemen met John Kuipers, waarnemend voorzitter.
Sollicitaties kunt u richten aan CAR, Willem van Lanschotlaan 1 3941 XV Doorn of per mail.