>> Nationale Politie, Veilig en Gezond Werken, Ad Martens
Een van de instrumenten om vanuit preventie de weerbaarheid van medewerkers in kaart te brengen is een periodiek psychosociaal onderzoek, de Mental Checkup (MCU). Binnen deze workshop maakt u op een interactieve wijze kennis met de MCU, waarbij uw bijdrage zeer welkom is.

>> Veteranenloket en 24/7 loket Politie, Tessa Willigenburg en Tessa Kingma
Kennismaking met het 24/7 loket van de Politie en het Veteranenloket van het Veteraneninstituut. Waarom werden ze opgericht, wat bieden ze aan hun doelgroep, hoe werken ze in de praktijk, welke ervaringen zijn er opgedaan en wat kunnen we daarvan leren?

>> Militair Revalidatie Centrum, Mark van Dort
Arbeidsrevalidatie van het Militair Revalidatie Centrum brengt mensen met arbeidsverzuim door gezondheidsproblemen terug naar werk. Kenmerkend is de op maat gemaakte multidisciplinaire aanpakt met aandacht voor zowel geest als lichaam.

>> Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers (BNMO), Frans Doppegieter en Jef Dorpmans
De BNMO biedt ervaringsdeskundigheid duurzaam ingezet in nuldelijnsondersteuning en lotgenotencontact. Voor militaire oorlogs- en dienstslachtoffers, geüniformeerde geweldsgetroffenen, veteranen en hun relaties. Hoe pakt dit uit?

>> Veteraneninstituut, Yvon de Reuver en Martin Elands
Over maatschappelijke waardering en duurzame inzetbaarheid. Kan (gebrek aan) maatschappelijke waardering van invloed zijn op het welzijn en het functioneren van veteranen? Zo ja, voor welke veteranen geldt dat dan vooral? En is het mogelijk om dit proces te beïnvloeden?

>> Veteranen Platform en Stichting de Basis, Hein Scheffer en Marjolein te Mebel
De nuldelijns ondersteuner vanuit het Veteranenplatform heeft een belangrijke rol in ondersteuning van het welzijn veteranen, dienstslachtoffers en diens naasten. Ook signaleert de nuldelijns ondersteuner hulpvragen en kent hij/zij de wegen die tot adequate zorg kunnen leiden.

>> Brandweer Nederland en Veiligheidsregio Utrecht, Jo van Hoef en Sytske de Boer
Een brede kijk op duurzame inzetbaarheid binnen de brandweer. De achtergronden en de huidige praktijk: van nazorg naar voorzorg, het nieuwe Steunpunt Brandweer en de praktische kant van duurzame inzetbaarheid, namelijk de communicatie en implementatie op de werkvloer.

>> Stichting Waardering Erkenning Politie (WEP), Jan-Willem van de Pol
Betekenisvol in het (politie)werk. Door kleine stapjes bijdragen aan een cultuurverandering met meer ruimte voor positivisme, erkenning en waardering. Mensen een stukje geluk in het werk geven. Dit is met recht de harde kant van arbeidsomstandigheden. En de gelukkige collega gaat langer mee.

>> Militaire Geestelijke Gezondheidszorg (ism Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen), Marien Klein en Steven de Kort
Binnen de MGGZ wordt oplossingsgericht gewerkt zowel in individueel als groep- en deeltijdvariant. De focus ligt op het hier en nu en op de toekomst, waarbij deze optimistisch en hoopvol wordt gezien; bewegen naar  krachten, oplossingen en kansen.

>> Nationale Politie, Veilig en Gezond werken, Suicide Aanmeldpunt, Geertje Spijkerman
Wat doen organisaties aan interne suïcidepreventie; wat maakt dat iemand suïcide pleegt; hoe gaan de omgeving en collega’s er mee om? Wat zijn signalen en hoe blijf je als nabestaande in je kracht? Geertje is een nabestaande van een politieman die suïcide heeft gepleegd.